สล็อตเว็บใหญ่

ความหมายและความสำคัญของครูมวย

ครูมวย หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การฝึก และการ แนะนำเทคนิคทางกีฬาเฉพาะอย่าง ตลอดจนการวางแผนการกตลอดฤดูการช้อมและฤดู การแข่งขัน เพื่อสร้างทีมMuayThai ให้มีมาตรฐานการเล่นสูง รู้จักนำทักษะใหม่ ๆมาใช้ในการฝึก รู้จักนำความรู้และหลักการฝึกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และยังมีคำกล่าวที่ว่า ผู้มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ให้มีความพร้อมที่จะเล่นหรือแข่งขัน สามารถแสดงความสามารถทางกีฬาได้อย่างสูงสุด ดีที่สุด โดยการชี้แนะ และชี้นำ การเล่นการแข่งขัน เพื่อนำ  ก้าวไปสู่ความสำเร็จของการแข่ง ขัน หรือเล่นกีฬาตลอดจนควบคุมและรับผิดชอบมารยาทความประพฤติ พฤติกรรมการ แสดงออก คุณธรรม ถือว่าพฤติกรรมที่ แสดงออกเป็นผลมาจากการสอน ของครูมวย ความดีหรือความบกพร่องทั้งหมดที่นักMuayThai แสดงออกมานั้นเป็นความดีหรือ ความบกพร่องของครูมวย

สรุป ครูมวย คือผู้ให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอน และการฝึกฝนให้ลูกทีมหรือ นักกีฬาประสบผลสำเร็จในด้านMuayThai แต่ละประเภทที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ และพยายามศึกษา ก้นคว้าหาความรู้หรือเทคนิคใหม่ ๆมาให้นักกีฬาได้ฝึกฝนอยู่เสมอ

มวย ทุกประเภทที่นิยมเล่นกันทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นมวยพื้นเมือง หรือมวยสากลก็ ตามจำเป็นต้องมีครูมวยด้วยกันทั้งนั้น เพราะการมีครูมวยเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีผู้คอย ควบคุมดูแลกฝน ให้ถูกต้องตามเกณฑ์โดยเฉพาะMuayThai ครูมวยย่อมมีความสำคัญมาก เพราะโดยธรรมชาติของกีฬา ประเภทเดี่ยวก็ย่อมบอกให้ทราบอยู่ในตัวเองแล้วว่ามีผู้เล่นแค่คนเดียวเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีตัวสำรองใด